analisis 6070 camera operation failed

Kamis, 04 Februari 2010

********** 6070 camera operation failed **************
langkah 1 :
-compare/tes dengan camera yg ok
hasil nya sama camera operation failed...
langkah 2 :
-ukur hambatan/nilai di koneketor camera (X1470) dari kaki 1 s/d 14 :
1. shield = gnd
2. agnd
3. vana = 2k = 2,8 v
4. xshutdown = short ke gnd !
seharus nya nilai hambatan nya 2k3 dan tegangan nya 1,76 v
5. extclk = 2k7 =0,87 v
6. cciscl = 2k7 = 1,78 v
7. ccisda = 2k7 = 1,78 v
8. dgnd
9. ccpclkn = 5k
10. ccpclkp = 5k
11. vdig = 1k8 = 1,78 v
12. ccpda tan =5k
13. ccpda tap = 5k
14. gnd

dari hasil pengukuran hambatan di ketemukan ke ganjalan di kaki 4 x1470
yg hambatan nya short ke gnd.
seharus nya hambatan tidak boleh short ke gnd.

step 3 :
- angkat ic camera kemudian ukur kembali hambatan di kaki 4 x1470
hambatan nya sudah tidak short ke gnd.

analisis :
berarti short ke gnd di kaki 4 karena ic camera nya bermasalah !!

solusi nya :
- ganti ic camera
setalah ganti ukur hambatan di kaki 4 sudah normal ada 2k dan tegangan ada 2,8 v
dan coba nyalakan camera sudah normal..

problem solved !!


sekedar berbagi............:():

Similar Threads ::